ИНТЕРНЕТ

 

 

Общи условия Херос Нетуърк-Балчик

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за взаимоотношенията с крайните потребители на Херос Нетуърк – Балчик ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия

№217-05462 / 01.12.2004г. за осъществяване на далекосъобщитения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр.Балчик

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения
1. С тези Общи условия на договора между Херос Нетуърк – Балчик ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Алеко Константинов“ №37, наричан по-долу „ОПЕРАТОР“, и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ се уреждат условията и реда за предоставяне на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс, наричана по-нататък „МРЕЖАТА“, и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр.Балчик.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Р.България.
4. Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им на страницата на ОПЕРАТОРА в интернет (www.heros-bg.net) и представянето им на видно място в търговските обекти на ОПЕРАТОРА и имат действие спрямо всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват услуги на ОПЕРАТОРА.
5. Приемането на Общите условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва след запознаването им с тях, чрез подписването на индивидуален договор или при ползването на услугите.
6. С приемане на Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил, са предоставени доброволно, са лични данни по смисъл на Закона за защита на личните данни ( ЗЗЛД ) и могат да бъдат ползвани за целите предвидени в настоящите Общи условия, в договора и/или допълнително споразумение към него.
7. ОПЕРАТОРА може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ, по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.
8. ОПЕРАТОРА уведомява по подходящ начин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменения на Общите условия в 30-дневен срок преди влизането им в сила.
9. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ при изменение на Общите условия по инициатива а ОПЕРАТОРА има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата по предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната.
10. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.
РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА
11. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
11.1. Достъп до Интернет чрез LAN технология и/или по без­жичен път по Wi-Fi стандарт. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
11.1.1. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености, дължината на медната линия от последният оптичен възел до крайния клиент и други.
12. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя услугите по т.11.1, със собствени средства, той сключва договори със съответните фирми – доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.
13. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 10 работни дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т.11.1 от настоящите Общи условия. Задължението на ОПЕРАТОРА отпада в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия достъп до помещението/адреса и/или не е осигурил достъп и/или не е съгласувал с етажната собственост извършването на инсталационната дейност в общите части.
14. Услугата по т.11.1 се предоставя за 1 крайно устройство за Интернет достъп и с включена в цената на договора първоначална настройка на крайното устрйство.За всеки контакт за достъп до Интернет се заплаща допълнително съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА. Когато общият брой на контактите за достъп до Интернет надвиши 4 (четири), ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва втори договор за услуга по т.11.1

15. Крайни устройства:
15.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (Wi-fi рутер и други) по пазарни цени, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРЪТ гарантира осигуряване на 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.
15.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства закупени от други фирми или физически лица.
15.3. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез парична гаранция/депозит за срока на действие на договора за услуги.
15.4. Всяко отдадено под наем, предоставено за безвъзмездно ползване или за ползване срещу парична гаранция/депозит оборудване, включително и крайни устройства, остава собственост на ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. Договор за предоставяне на услуги:

ОПЕРАТОРА предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си срочни договори с продължителност до 12, 18 или 24 месеца и безсрочни договори при следните условия:
16.1. Срочните договори се сключват за определен срок.
16.2. Безсрочните договори се сключват за неопределен срок.
16.3. В случай, че никоя от страните не уведоми писмено другата страна 30 (тридесет) дни преди изтичане на определения в договора за услуги срок, че желае да прекрати договора за услуги, то той се трансформира в безсрочен.
16.4. В договора за предоставяне на услуги се посочват идентификационните данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които ще се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, цени, неустойки, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за ползване на услугите, адрес за кореспонденция и получаване на фактури и др.
16.5. Договорът и/или допълнителното споразумение между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се смята за сключен от датата на подписването и влиза в сила от първия заявен месец. Срокът на договора и/или допълнителното споразумение и отчитането на сметките започва да тече от първия заявен месец.
16.6. Защита на личните данни
16.6.1. С оглед предоставянето на услуги, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използа, предоставя и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и данни за предоставяне на услугата, като адрес за ползване на услугата, адрес за кореспонденция, лице и данни за контакт и др.
16.6.2. С приемане на настоящите Общи условия и с влизане в сила на настоящите Общи условия и на измененията на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие относно обработването на личните му данни от ОПЕРАТОРА, включително чрез събиране, обработване, използване, предоставяне, съхраняване и пр. за целите на изпълнение на договора за услуги и реализиране правата и законните интереси на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или ОПЕРАТОРА по време и след прекратяване на договора за услуги, включително и за целите на събиране на задължения/вземания по всякакъв ред – съдебен и извънсъдебен. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие, че ОПЕРАТОРА може да предостави личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на компетентни държавни органи и/или институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра, агенции за събиране на вземания, дистрибуторите на услуги на ОПЕРАТОРА, търговските представители и партньори;
17. Изменение и прекратяване на срочен договор за услуги
Срочен договор може да бъде прекратен:
17.1. При взаимно съгласие, изразено в писмена форма от страните.
17.2. Едностранно от ОПЕРАТОРА с 30 (тридесет) дневно предизвестие, отправено до ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 30 дневен срок от изтичане на предизвестието. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването по актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА.
17.3. Едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като върне предоставеното за ползване или отдадено под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка равна на дължимите до края на срока на договора месечни абонаментни такси. Връщането на оборудването се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол.
17.4. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила; при изпълнение на акт на компетентен орган. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното за ползване или отдадено под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 30 дневен срок от прекратяване на договора. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването по актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА.
17.5 Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

17.5.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
17.5.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му компетентност.
17.5.3. Страните могат да правят изменения и допълнения само с допълнителни писмени споразумения.
18. Изменение и прекратяване на безсрочен договор за услуги
Безсрочен договор може да бъде прекратен:
18.1. Едностранно от ОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно предизвестие отправено до другата страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 30 дневен срок от изтичане на предизвестието. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването по актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА.
18.2. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила; при изпълнение на акт на компетентен орган; при заличаване на ОПЕРАТОРА от публичния регистър по чл.33 от ЗЕС; ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит оборудване в работещ вид в 30 дневен срок от прекратяване на договора. В случай, че оборудването не бъде върнато в срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на оборудването по актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА.
18.3. Изменене на договорите се допуска при следните обстоятелства:

18.3.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
18.3.2. Изменение на договоите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му компетентност.
18.3.3. Страните могат да правят изменения и допълнения само с допълнителни писмени споразумения.
РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА
19. ОПЕРАТОРЪТ има право:
19.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА далекосъобщителни услуги по РАЗДЕЛ II от тези Общи условия;
19.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си съответните суми в сроковете, определени в РАЗДЕЛ X на тези Общи условия, за предоставените от него услуги;
19.3. да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на предоставеното от ОПЕРАТОРА оборудване, включително и крайните устройства;
19.4. да продава и предоставя под наем срещу заплащане или срещу парична гаранция/депозит оборудване и крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на това оборудване и крайни устройства, съгласно т.15.1 от тези Общи условия;
19.5. да прекрати без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ по договор, по който има забава в плащането, незабавно след изтичане на срока за плащане. За периода на спиране на предоставянето на услугите по реда на тази точка ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цените в Раздел Х в пълен размер. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати изцяло забавените задължения, ОПЕРАТОРА възстановява предоставянето на услугите;
19.6. да получава обезщетенията, предвидени в тези Общи условия, договора и/или допълнителното споразумение;
19.7. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати дължимите по договора, допълнителното споразумение и/или ценовата листа суми за предходния месец в срок до края на текущия месец, ОПЕРАТОРА има право да прекрати договора без предизвестие и без уведомление;
19.8. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактика, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;
19.9. да откаже сключването на нов договор с лице, което има неуредени изискуеми задължения по друг договор, както и в случай на непредставане на изискуемите документи за сключване на договор;
19.10. да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава услуги или предоставя услуги на трети лица, несъгласувано с ОПЕРАТОРА;
19.11. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за правилното функциониране на приложенията или крайни устройства закупени от трети лица или фирми.
19.12. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за качеството на УСЛУГАТА, когато:
- причината не е в МРЕЖАТА;
- при непреодолима сила;
- при въздействие върху МРЕЖАТА от трети лица и/или от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
19.13. ОПЕРАТОРА не носи отговорност в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугите, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи, случаите на разкриването на паролата и други лични данни от неоправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи;
19.14. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за предоставяните услуги в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва или се опитва да ползва услугите на адрес, различен от адреса в договора, на който са инсталирани;
19.15. ОПЕРАТОРА не носи отговорност, в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си, независимо дали са последвали или не вреди за ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или за трети лица;
19.16. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за качеството и/или възможността за предоставяне/получаване на услугите, ако се ползва мрежа и/или част от мрежа, която не е собственост на ОПЕРАТОРА;
19.17. ОПЕРАТОРА има право на предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;
19.18. ОПЕРАТОРА може да поиска извънреден достъп до имота на абоната и всички части на МРЕЖАТА с цел отстраняване на повреди, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА, извършване на профилактични прегледи във времето от 08:00 до 20:00 часа. Искането се отправя писмено, по телефона или на място след легитимация;
РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА
20. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

20.1 да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за

електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

• Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

• Качеството на услугите.
Във връзка с това се задължава:
а) да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
б) да използва далекосъобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
в) да не изменя технически изправните далекосъобщителни устройства;
г) да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства;
д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението;
20.2. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
20.3. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
20.4. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
20.5. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез телефонно обаждане или e-mail за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок най-малко 24 часа преди ефективното й прекъсване.
20.6. да пази цялата информация, отнасяща се до сметките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези сметки;
20.7. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
20.8. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т.13 от тези Общи условия;
20.9. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на МРЕЖАТА в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;
20.10. да отстранява повреди, извън тези по т.20.9, при нормални условия на работа в срок до 72 (седемдесет и два) часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офис на ОПЕРАТОРА уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА;
20.11. да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
20.12. да уведомява писмено, по електронен начин, аудио-визуално или по друг подходящ начин във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
20.13. да предоставя на оповестен телефон и на интернет страницата (www.heros-bg.net) на ОПЕРАТОРА информация за условията и реда за ползване на предоставяните услуги, техните цени, тарифи и такси за поддръжка, възможните начини на плащане и разликите в разходите, произтичащи от различните начини на плащане;
20.14. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;

20.15. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

20.16. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XV от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
20.17 да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т.17 и 18 от тези Общи условия;
20.18. ОПЕРАТОРА се задължава предварително и по подходящ начин (чрез писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо по електронна поща а посочен от абоната електронен адрес за контакт и др.) да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на неговите неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лице (кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други). Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични задължения, за основанието от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането;
20.19. при техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми подлежат на възстановяване. Задължението на ОПЕРАТОРА отпада в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия достъп до помещението/адреса, в което ще се инсталира и ползва услугата и/или не е осигурил достъп и/или не е съгласувал с етажната собственост извършването на инсталационната дейност в общите части;
20.20. когато след сключване на договора, но преди инсталиране и/или активиране на услугите, се установи, че не е налице техническа възможност, договорът се прекратява без страните по договора да дължат една на друга неустойки;
20.21. ОПЕРАТОРА предварително уведомява или съгласува с ПОТРЕБИТЕЛЯ време за достъп до неговото помещение и/или имот и/или общите части на етажната собственост с цел изграждане, инсталация, поддържане, настройка, ремонт и/или профилактика на МРЕЖАТА и/или съдействие от страна на ОПЕРАТОРА на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА
21. При забава на активирането на услугите по т.13 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 1% от еднократните суми за активиране на услугите. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец;
22. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 10 дни през един календарен месец ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна такса, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т.20.11 от тези Общи условия;
23. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т.20.5 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 1% от месечната абонаментна такса. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец;
24. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако поради нарушения на работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да ползва частично или напълно услугите – предмет на настоящите Общи условия.
25. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и при възникнали извънредни обстоятелства, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да ползва частично или напълно услугите – предмет на настоящите Общи условия;
РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ
26. ПОТРЕБИТЕЛЯ има следните права:
26.1. да изисква сключване на договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА, освен когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неуредени изискуеми задължения по друг договор с ОПЕРАТОРА или не предостави изискуемите документи за сключване на договор;
26.2. да получава услугите по РАЗДЕЛ II с качеството и техническите параметри, съгласно тези Общи условия и договорът, подписан между страните;
26.3. да уведомява ОПЕРАТОРА по начина, указан в т.20.11 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите, предоставени от ОПЕРАТОРА. Уведомлението по тази точка задължително съдържа следната минимална информация: име на потребителя, точен адрес на мястото на констатиране на проблема и телефон за контакт (по възможност мобилен телефон);
26.4. да иска информация и справки по телефона съгласно т.20.13 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
26.5. да подава молби, жалби и предложения, и да получават отговори в срока по т.20.14
26.6. да адресира жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
26.7. да получава при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникаването и времетраенето на прекъсването;
26.8. да прекратява ползването си на услугите по свое желание след подаване на 30 дневно предизвестие до ОПЕРАОТОРА, спазвайки условията по точки 18 и/или 19 от настоящите Общи условия;
26.9. да прекрати договора без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и договорените показатели за скорост на интернет услугата, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение и при отчитане на външните фактори, които влияят на предоставянето на услугите и са посочени в индивидуалния договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора като изпрати писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че ОПЕРАТОРА не е изпълнил задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен;
26.10. да прекратява временно ползването на услугите по свое желание за период не по-малък от 3 месеца след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА;
26.11. да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА;

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:
27.1. да предостави на ОПЕРАТОРА достъп до имота си за изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии, за извършване на профилактики или други действия по МРЕЖАТА в предварително съгласувано време;
27.2. да не извършва промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
27.3. да не подава сигнал на трети лица;
27.4. да оказва необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на котрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т.27.2 и 27.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
27.5. да заплаща дължимите суми по начин и в срокове за плащане, посочени в тези Общи условия, договора и/или допълнителните споразумения към него;
27.6. да заплаща цените от тези Общи условия в случай на неизправно получаване или прекъсване на услугите, в следствие на виновно поведение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
27.7. да заплаща дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за некачествено получаване или прекъсване на услугите;
27.8. да оказва съдействие на ОПЕРАТОРА за разрешаване на проблеми по телефона, включително и съгласно съобщения от автоматизирана гласова система. Това може да включва рестартиране на модем или друго устройство, настройка на рутер, LAN карта или друго устройство, проверка на окабеляване и пр.;
27.9. да спазва указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на оборудването, включително и крайните устройства;
27.10. да използва само оборудване, включително и крайни устройства, на което е оценено съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;
27.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право нито лично, нито чрез трети лица да извършва или да допуска извършването на каквито и да е било промени, ремонти или замени на компоненти от МРЕЖАТА или предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване, включително и крайни устройства;
27.12. да уведомява в срок до 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ по тези Общи условия;
27.13. да опазва и стопанисва добросъвестно прилежащата им и общата част на МРЕЖАТА, както и предоставените му от ОПЕРАТОРА модем и друго оборудване и да ги върне на ОПЕРАТОРА при прекратяване на договора. По смисъла на тази точка „прилежаща част“ означава кабелът от последната разпределнителна точка до апаратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително всички допълнителни устройства, монтирани към нея; „обща част“ означава всички останали кабели, пасивни и активни елементи на МРЕЖАТА в пределите на блока, входа, къщата и/или парцела на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
27.14. да заплаща разходите по отстраняване на виновно причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ повреди в прилежащата им част на мрежата и предоставените му от ОПЕРАТОРА модем и друго оборудване;
27.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не извършва действия или бездействия, възпрепятстващи нормалното функциониране на МРЕЖАТА и услугите или създаващи опасност за здравето, живота и/или имуществото на трети лица, включително и за ОПЕРАТОРА, както и да не извършва действия или бездействия, обезпокояващи други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да не допуска трети лица да извършват подобни действия. В случай на установяване на което и да е от горе посоченото, ОПЕРАТОРА има право да предприеме нужните действия;
27.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява повиквания към ОПЕРАТОРА подавайки невярна информация за повреди, аварии и други и да иска посещение от техник на ОПЕРАТОРА. В случай на нарушение на това задължение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на една такса за посещение на техник;
27.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не променя конфигурацията на оборудването, включително и на крайните устройства, инсталирано от специалисти на ОПЕРАТОРА, както и да не ползва или да се опитва да ползва услугите от адрес, различен от адреса от договора, на който са инсталирани;
27.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние и да не допуска да става достояние на трети лица информация за пароли и потребителски имена и/или код за достъп за електронно разплащане, предоставени по повод сключения договор;
27.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при инсталация на услугата/ите да присъства на същата или при възможност да упълномощи в писмена форма лице, което да го представлява и да присъства на инсталацията, както и да разписва от негово име и за негова сметка протоколи от инсталацията. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не присъства лично и не осигури пълномощник по предходното изречение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява в негово отсъствие да бъде осъществена инсталацията, като протоколът от същата да бъде разписан от лицето, което е присъствало на инсталацията;
27.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица собствените параметри за използване на МРЕЖАТА и услугите, както и да не предоставя на трети лица предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване;
27.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право нито лично, нито чрез трети лица да извършва разпространение на други сигнали по МРЕЖАТА;
27.22. В случай на гръпотевична буря и/или други природни стихии и/или бедствия, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да изключва от електрозахранването и от МРЕЖАТА компютрите/рутерите, както и да изключва LAN кабела за достъп до Интернет свързан с тях;
РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ

28. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби, унищожи, повреди или допусне унищожаването / повреждането на предоставените му от ОПЕРАТОРА модем и друго оборудване, той е длъжен да заплати стойността му съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА. В противен случай ОПЕРАТОРА има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си по надлежния ред. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на предоставените му от ОПЕРАТОРА модем и друго оборудване и в случаите, когато след прекратяване ползването на услугите и/или прекратяване на договора с ОПЕРАТОРА не върне предоставеното му оборудване. Стойността на предоставените от ОПЕРАТОРА модем и друго оборудване е опрелена в ценовата листа на ОПЕРАТОРА;
28.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, индивидуалния договор и/или допълнителните споразумения към него, като отговорността им е съизмерима на причинените щети;
28.2. При ползване на услуги, обвързани със задължителен минимален срок на договора, и прекратяване / разваляне на договора преди изтичането на минималния посочен в него срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на цените за услугите, за които е сключен договорът, от датата на прекратяването му до изтичане на минималния посочен срок или неустойката, предвидена в договора и/или допълнителните споразумения към него;
28.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ОПЕРАТОРА, ако в резултат на негови действия са повредени техническите устройства на ОПЕРАТОРА, довели до спиране на правилното функциониране на МРЕЖАТА. Дължимото обезщетение е в размер на стойността на повредените технически средства;
28.4. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от МРЕЖАТА и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 27.2 и 27.3 незабавно, след констатиране на нарушението;
28.5. В случай на неплащане на дължимите суми в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т.27.1 ОПЕРАТОРА спира предоставянето на услугите;
29. ПОТРЕБИТЕЛЯ дължи на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми съгласно Закона за задълженията и договорите;
РАЗДЕЛ X
Цени. Условия на заплащане на услугите.

30. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
30.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договорът или допълнителното споразумение. Сумата се заплаща в момента на сключване на договора или допълнителното споразумение с ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се връща при прекратяването им;
30.2. месечна абонаментна такса, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до 25-то число на всеки текущ месец за следващия.
30.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонаментен контакт. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора;
30.4. за модемите и друго оборудване, отдадено от ОПЕРАТОРА под наем или предоставено от ОПЕРАТОРА срещу парична гаранция / депозит, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи наем и/или парична гаранция / депозит в размери, определени в договора, допълнителното споразумение/ия или в действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА;
30.5. Цените за предоставените услуги се заплащат в офисите на ОПЕРАТОРА, по банков път или чрез системата за електронно разплащане на www.heros-bg.net, използвайки своя код за достъп или по друг начин, определен от ОПЕРАТОРА. Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА. При плащане се погасява най-старото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
30.6. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА;
30.7. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане;
30.8. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му, като промените не засягат уговорените в заварените писмени договори месечни абонаментни цени и/или еднократни такси;
30.9. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително;
30.10. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително интернет страницата си, както и във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си;
РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения
31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения;
32. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т.31 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации;
33. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира и по реда на РАЗДЕЛ VI от настоящите Общи условия;

РАЗДЕЛ XIII
Решаване на спорове
34. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях;
При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пре компетентния български съд;
РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия
35. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията;
36. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им;

37. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително интернет страницата си, както и във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора;
38. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в дейстие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде 7 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети;
РАЗДЕЛ XV
Приложим закон
39. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство;
РАЗДЕЛ XVI
Определения
40. По смисъла на тези Общи условия:
40.1 Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникна­ло след сключването на договора, включително, но не само – природни бедствия, пожари, наводнения и др.

40.2 Външни причини – това са причини, независещи от ОПЕРАТОРЪТ, включващи, но не само: откраднати ка­бели, злонамерени действия на трети лица, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.

40.3 Крайни устройства: продукти или части от тях, предназначени за свързване към интерфейси­те на МРЕЖАТА – жичен/безжичен рутер, персонален/мобилен компютър.
40.4 В договора страните се идентифицират както следва:
40.4.1 ОПЕРАТОРЪТ с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция (когато е приложимо), ЕИК и други данни.
40.4.2 ПОТРЕБИТЕЛ: а) физическо лице с име, ЕГН/ЛНЧ по документи за самоличност, адрес, а при необхо­димост и документи на представителна власт; б) юридическо лице с наименование на фирма, адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК/БУЛСТАТ и представляващо лице; в) едноличен търговец с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК/БУЛСТАТ и представляващо лице.
40.4.1. Активация – автоматично или с участието на човек пускане/стартиране на услуга/и.
40.4.2. Инсталация – физическо изграждане на адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ на точки за свързване на крайни ус­тройства към МРЕЖАТА, тяхното свръзване и активация на услуга/и.
40.4.3. Стандартна инсталация – представлява инсталация по смисъла на т. 40.4.2. и при условията на т.14, като при:

- жилищни сгради/кооперации – в рамките на адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ се изгражда кабелно трасе с обща дължина до 30 (тридесет) метра кабел (коаксиален/UTP);

- къщи – в рамките на адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ се изгражда кабелно трасе с обща дължина до 40 (четириде­сет) метра кабел (коаксиален/UTP);

- при отдалеченост на сградата/кооперацията /къщата/адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ на повече от 40 ме­тра от МРЕЖАТА, се монтира усилвател за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или се изготвя индивидуален проект за присъединяване – за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и при условия уговорени между него и ОПЕРАТОРЪТ.
40.5. Проходим кабелен канал/и, това е изграден канала/тръба за кабели, през който може да бъде прока­ран/изтеглен, включително с помощта на рейка, кабел.

41. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страни­те, посочен в договора или лично в някой от офисите на ОПЕРАТОРА.

41.1 Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Закона за задълженията и дого­ворите.

41.2 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕАРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счи­та се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.
41.3 За плащане по електронен или банков път ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително попълва в графата „Основание за плащане” следната информация:
а) Адреса на услуга на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора му с ОПЕАРАТОРА.
б) пощенски код на населеното място, в което се ползват услугите на ОПЕАРАТОРА.

42. Технически спецификации - Ползването на услугите по т.11.1 се осъществява при следни­те минимални технически изисквания:

42.1. Стационарни, мобилни компютри и други устройства използващи интернет връзка, предоставяна от оператора, трябва да:

42.1.1 имат монтирана изправна LAN карта IEEE - 802.3** .Скорост: 10/100/1000Mbps .Портове: RJ45 или IEEE - 802.3** .Скорост: 10/100Mbps . Портове: RJ45;

42.1.2 са с инсталирана лицензирана операционна система;

42.1.3 разполагат с изправна Wi–fi IEEE - 802.11** карта за безжична връзка с устройствата за интернет (Безжичен модем или Рутер).

42.2. Всички споменати в т. 42 устройства трябва да бъдат включени в изправна електрическа мрежа в дома на абоната, като електрическа мрежата следва да отговаря на БДС и правилата за безопасност. Включването на устройствата в електрическа мрежата и подържането на същата не са задължение на ОПЕАРАТОРА.

Настоящите Общи условия са променени по повод на Решение на Комисия за регулиране на съобщенията № 491 / 31.08.2017г.