ИНТЕРНЕТ

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ

FTTB

Доставката на всички услуги се осъществява чрез опорната оптична мрежа с изведена точка за достъп в максимална близост до абоната. Tехнология  използва- на от „Херос Ком Холдинг” ЕООД се нарича „FTTB” ( fiber to the building ) - „оптика до сградата”. Тя е свързана с организиране на преноса на интернет, телефония, телевизия и видео (тройна услуга) до устройства на клиента посредством оптично влакно в непосредствена близост до абоната.
Безкомпромисно решение за най-взискателните потребители, невлияещо се от външни въздействия,
и атмосферни условия.
Изцяло оптично трасе от техническият център до потребителя.
Качеството на услугата не се влияе от другите ползватели – няма претоварване.
Няма вредно влияние върху хората – не излъчва електромагнитни вълни.
Енергоспестяваща е и не замърсява околната среда.
Пролетните бури не водят до прекъсвания и понижени скорости.
Липса на активни устройства по пътя от техническият център до клиента.
Още повече, че за да бъде възможно предлагането на услугите чрез “triple play” е необходима високоскоростна инфраструктура. По този начин потребителите получават възможност за използване на високоскоростна оптична широколентова Интернет връзка (broadband) и то с най-късия възможен път до абоната.